Friskrivning

För det material som finns tillgängligt på Simplicity AB:s hemsida gäller följande:

Inget på hemsidan skall uppfattas som en rekommendation att köpa eller sälja fondandelar. Simplicity lämnar inte råd om investeringar. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden på dennes eget ansvar. Informationen på hemsidan är inte avsedd att användas istället för den professionella rådgivning som den enskilda kunden kan behöva.

Även om Simplicity gör skäliga ansträngningar för att erhålla information från källor som Simplicity uppfattar som pålitliga, kan Simplicity inte garantera att den information som finns tillgänglig på hemsidan är riktig, tillförlitlig eller fullständig.

All information samt alla tjänster och erbjudande som finns på hemsidan är avsedd enbart för personer och företag med hemvist i Sverige och Norge. Inget material på denna hemsida är således riktat till någon person eller något företag hemmahörande i U.S.A, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på denna hemsida och på avtal träffade online med Simplicity.se, och tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.

Disclaimer

Regarding the material available on Simplicity AB:s website the following are applicable:

Nothing on the website should be construed as a recommendation to acquire or sell units in an investment fund. Simplicity do not advice on investments. Making investment decisions always involves risk-taking and every such decision is made independently by the customer on his own responsibility. The information on this website should not be used as an substitute for consultation with professionals.

While Simplicity uses reasonable efforts to obtain information from sources which it believes to be reliable, Simplicity makes no warranty that the information contained on its website is accurate, reliable or complete.

All information, offers and services provided on this website is intended only for individuals and companies resident in Sweden and Norway. No material on this website is thus directed to any person or any company in the United States, Canada, Japan or Australia or any other country where the publication or availability of the material is prohibited or restricted in any way.

Disputes pertaining to this website or any agreement made online with Simplicity.se shall be resolved in accordance with Swedish law and exclusively in a Swedish court.