Simplicity Global Corporate Bond

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Portföljen består av cirka 75 företagsobligationer, fördelade mellan Norden, Europa, USA, Asien och i viss mån även övriga tillväxtmarknader.

INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadsrapport
Förvaltaren förklarar
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.


Vad är företagsobligationer?

Före finanskrisen vände sig företagen i de allra flesta fall till sin bank för att hantera sina finansieringsbehov. Men som ett resultat av finanskrisen har bankerna varit tvingade att höja marginalerna och har inte heller samma möjlighet att låna ut pengar som tidigare. Därför har näringslivet, inklusive finanssektorn, i större utsträckning börjat låna pengar av andra aktörer. Företagen ställer ut egna obligationer, så kallade företagsobligationer, som vem som helst får köpa. Köparen erhåller ränta på insatt kapital, en ränta som är högre än bankräntan och högre än räntan på statsobligationer. Att räntan är högre beror naturligtvis på att risken är högre än för de mer säkra tillgångsslagen såsom penningmarknadsinstrument, men risken med företagsobligationer är ändå betydligt lägre än risken med aktier.

Nya investeringsmöjligheter

Fonden består av en portfölj med företagsobligationer fördelade mellan marknaderna i Norden, Centraleuropa, USA samt till viss mån även tillväxtmarknader. I de fall vi investerar i tillväxtmarknader har vi stor nytta av våra långvariga erfarenheter från investeringar i exempelvis Kina, Afrika och Indien. Den förväntade årsavkastningen blir något högre, ca 4 % i dagens ränteläge årligen över tid, jämfört med den förväntade årliga avkastningen kring tre procent över tid i Simplicity Företagsobligationer. Risken i Simplicity Global Corporate Bond blir därmed också något högre än i Simplicity Företagsobligationer, men är fortfarande betydligt lägre än vid investering i aktier.

Om fonden

Fondens investeringsstrategi är inriktad på globala företagskrediter med varierande kreditrating. Nordiska, men även många europeiska företag, är ofta välskötta med bra marknadspositioner och god informationsutgivning, vilket möjliggör och är en grundsten för en effektiv kreditanalys. Genomsnittslöptiden i portföljen kommer att vara två till fem år, men kommer under vissa perioder vara både längre och kortare. Att räntan är högre beror naturligtvis på att risken är högre än för de mest säkra tillgångsslagen, men risken med företagsobligationer är ändå betydligt lägre än risken med aktier.

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2012.12.20
Ers. till fondbolaget 0,90%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 128-1757
PPM Fondnummer 934711
RISKINFORMATION
Risknivå Medel(3)
Totalrisk(3år) 2,02%
Sharpe Ratio(3år) 1,92

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling och innehav

Visa

Simplicity Global Corporate Bond utveckling

Period : 2012.03.30 - 2017.06.25
2017.06.21

Avkastning

Period Fonden
1 månad 0,3 %
3 månader 1,3 %
6 månader 2,9 %
12 månader 5,6 %
24 månader 7,3 %
36 månader 9,4 %
Sedan fondstart 22,6 %
Årsber avk sedan fondstart 4,6 %
uppdaterad 2017.06.21

10 största innehaven

Bolag Andel
AXA 190122 (FR) 1,7 %
ICBC 190212 (CN) 1,6 %
ALLIANZ 180926 (DE) 1,4 %
GROUPAMA 240528 (FR) 1,4 %
KELLOGG 201215 (US) 1,3 %
NYKREDIT 210603 (DK) 1,3 %
DAVITA 240715 (US) 1,3 %
JAIN INT 220201 (IN) 1,3 %
PTA BANK1 220314 (BI) 1,3 %
NORDEA 190923 (SE) 1,3 %
Andel av tillgångar 12,6 %.
uppdaterad 2017.06.21

Innehavsstruktur

Land Andel
Sverige 17,3 %
USA 14,2 %
Danmark 6,6 %
Island 6,3 %
Kina 5,6 %
Storbritannien 5,3 %
Finland 4,1 %
Frankrike 3,9 %
Indien 3,6 %
Hong Kong 3,4 %
Turkiet 3,2 %