Simplicity Sverige

Efter flera framgångsrika år med Simplicity Norden har vi nu lanserat en fond som enbart investerar i aktier som är noterade på Stockholmsbörsen, Simplicity Sverige. 


INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadsrapport
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Stark utveckling för svensk ekonomi

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning där tillväxten under de två kommande åren väntas bli betydligt starkare än tidigare prognostiserat. BNP-tillväxten för 2015 låg på 3,6 procent, vilket är den högsta tillväxttakten på över fyra år. Det är den högsta tillväxten bland de nordiska länderna samt även högre än tillväxten i USA, Tyskland och Storbritannien.  

Ekonomin drivs bland annat av den privata konsumtionen som delvis förklaras av stigande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet men även av det låga ränteläget. Exportindustrin bidrar också till tillväxten som med hjälp av en svagare svensk krona fått en ökad efterfrågan på sina varor.  

Om fonden

Simplicity Sverige är en aktiefond som i grunden har samma placeringsstrategi som Simplicity Norden men med skillnaden att fonden enbart placerar i aktier noterade på Stockholmsbörsen. Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

Simplicity Sverige är ett bra alternativ i en bred portfölj med god riskspridning och vänder sig till dig som tror på aktier relaterade till Sverige.

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2015.12.16
Ers. till fondbolaget 0,8%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 769-5166
PPM Fondnummer 290304
RISKINFORMATION
Risknivå Hög(5)
Totalrisk(3år) n/a*
Sharpe Ratio(3år) n/a*

* Fondens startade 2015-12-16 och har inte tillräcklig historik för nyckeltal.
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Utveckling och aktuella innehav

Visa

Simplicity Sveriges utveckling

Period : 2015.12.16 - 2017.06.25
2017.06.21

Avkastning

Period Fonden
1 månad 2,2 %
3 månader 11,0 %
6 månader 20,1 %
12 månader 32,7 %
24 månader n/a
36 månader n/a
Sedan fondstart 30,4 %
Årsber avk sedan fondstart 19,2 %
uppdaterad 2017.06.21

10 största innehaven

Bolag Andel
SEB A (SE) 4,3 %
ABB (SE) 4,2 %
INVESTOR B (SE) 4,1 %
NORDEA (SE) 4,1 %
ATLAS COPCO A (SE) 4,0 %
ALFA LAVAL (SE) 3,8 %
ICA GRUPPEN (SE) 3,7 %
TRELLEBORG B (SE) 3,7 %
INDUSTRIVÄRDEN A (SE) 3,7 %
LUNDBERGS B (SE) 3,7 %
Andel av tillgångar 35,6 %.
uppdaterad 2017.06.21

Innehavsstruktur

Land Andel
Sverige 99,6 %
uppdaterad 2017.06.21

Sektorfördelning

Sektor Andel
Industri & Tjänster 40,0 %
Finans & Fastighet 29,5 %
Sällanköpsvaror 14,0 %
Dagligvaror 6,1 %
Telekomoperatörer 3,9 %
Material 3,1 %
Informationsteknik 2,8 %
Hälsovård 0,4 %