Simplicity Sverige

Efter flera framgångsrika år med Simplicity Norden har vi nu lanserat en fond som enbart investerar i aktier som är noterade på Stockholmsbörsen, Simplicity Sverige. 


INFORMATIONSMATERIAL
Fondfaktablad
Informationbroschyr
Månadsrapport
Hållbarhetsprofil (Swesif)

Simplicity är ansluten till SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar- Läs mer här om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Stark utveckling för svensk ekonomi

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning där tillväxten under de två kommande åren väntas bli betydligt starkare än tidigare prognostiserat. BNP-tillväxten för 2015 låg på 3,6 procent, vilket är den högsta tillväxttakten på över fyra år. Det är den högsta tillväxten bland de nordiska länderna samt även högre än tillväxten i USA, Tyskland och Storbritannien.  

Ekonomin drivs bland annat av den privata konsumtionen som delvis förklaras av stigande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet men även av det låga ränteläget. Exportindustrin bidrar också till tillväxten som med hjälp av en svagare svensk krona fått en ökad efterfrågan på sina varor.  

Om fonden

Simplicity Sverige är en aktiefond som i grunden har samma placeringsstrategi som Simplicity Norden men med skillnaden att fonden enbart placerar i aktier noterade på Stockholmsbörsen. Urvalet sker enligt en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer flera aktietrender samt granskar kvalitativa och kvantitativa faktorer. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index.

Simplicity Sverige är ett bra alternativ i en bred portfölj med god riskspridning och vänder sig till dig som tror på aktier relaterade till Sverige.

Simplicity investerar aldrig i företag som är involverade i klusterbomber, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen eller landminor. Sverigefonden investerar heller inte i företag som producerar fossila bränslen. Fossila bränslen bidrar till klimatförändringar och innebär därmed en ekonomisk risk, då fortsatt förbränning ligger i konflikt med de globala miljömålen. För utförlig information om vilka branscher fonden väljer att inte investera i samt hur vi på Simplicity påverkar de bolag vi investerar i, vänligen besök fondens Hållbarhetsprofil (Swesif) som du hittar under Informationsmaterial.

 

FONDFAKTA
Fondens startdatum 2015.12.16
Ers. till fondbolaget 0,8%
Minsta insättning 100 kr
Bankgiro 769-5166
PPM Fondnummer 290304
RISKINFORMATION
Risknivå Hög(5)
Totalrisk(3år) n/a*
Sharpe Ratio(3år) n/a*

* Fondens startade 2015-12-16 och har inte tillräcklig historik för nyckeltal.
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Utveckling och aktuella innehav

Visa

Simplicity Sveriges utveckling

Period : 2015.12.16 - 2017.10.21
2017.10.19

Avkastning

Period Fonden
1 månad 3,3 %
3 månader 1,1 %
6 månader 5,8 %
12 månader 18,4 %
24 månader n/a
36 månader n/a
Sedan fondstart 28,5 %
Årsber avk sedan fondstart 14,6 %
uppdaterad 2017.10.19

10 största innehaven

Bolag Andel
INVESTOR B (SE) 5,3 %
INDUSTRIVÄRDEN A (SE) 4,8 %
SEB A (SE) 4,5 %
SWEDBANK A (SE) 4,1 %
HOLMEN B (SE) 4,0 %
ELECTROLUX B (SE) 3,8 %
COM HEM (SE) 3,8 %
KINNEVIK B (SE) 3,7 %
TELIA CO (SE) 3,5 %
SCA B (SE) 3,5 %
Andel av tillgångar 37,5 %.
uppdaterad 2017.10.19

Innehavsstruktur

Land Andel
Sverige 99,6 %
uppdaterad 2017.10.19

Sektorfördelning

Sektor Andel
Finans & Fastighet 39,5 %
Industri & Tjänster 20,1 %
Sällanköpsvaror 14,1 %
Telekomoperatörer 10,5 %
Dagligvaror 8,2 %
Material 7,2 %
Hälsovård 0,1 %